Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων ενεργειών και επιπλοκών κατά τη διάρκεια της θεραπείας